topbar

TUKILUKIO

Uuden opetussuunnitelman myötä kiinnitämme entistä enemmän huomiota opiskelijoiden oppimisen ja elämänhallinnan tukemiseen. Kouluterveydenhoitaja, kuraattori ja etsivä nuorisotyöntekijä ovat opettajien sekä opiston muun henkilökunnan apuna opiskelijahuollon toimijoina. Mikäli esim. psyykkistä oireilua havaitaan, opiskelija ohjataan moniammatillisen havainnoinnin tukemana tarvittaessa myös lääkärin tai psykologin vastaanotolle.

Alaikäisten huoltajiin ollaan yhteydessä lukuvuoden alusta alkaen. Heidän kanssaan pyritään löytämään kanava luottamukselliseen keskusteluun. Puhelin- ja sähköpostineuvonpidot sekä henkilökohtaiset tapaamiset otetaan tavaksi tapauksissa, joissa opiskelija on selvästikin putoamassa opiskelurutiinien ulkopuolelle. Koteja kehotetaan toimittamaan opistolle heti opiskelun alussa kaikki tulokset ja lausunnot tutkimuksista ja testeistä, jotka opiskelija on läpikäynyt esim. oppimisvaikeuksiin liittyen. Tämä tieto auttaa oikeiden tukitoimien kartoittamisessa.

Ryhmänohjaaja käy joka jaksossa opiskelijan kanssa ohjauskeskustelun, jossa päivitetään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Tässä yhteydessä kirjataan myös tukitoimien esim. lisäopetuksen ja muiden järjestelyjen tarve, kuten lisäaika koetilanteissa. Yksilöllisten tarpeiden, toiveiden ja kykyjen mukaan voidaan tarjota joidenkin kurssien suorittamista monimuotoisesti. Opiskelijaa voidaan ohjata eriytetysti myös siten, että hän pystyy etenemään ripeämmin suorittamalla kursseja itsenäisesti omassa aikataulussa esim. tenttimällä tai verkkokursseja hyväksi käyttäen.Yhdessä pyritään löytämään kutakin opiskelijaa hyödyttävät opiskelutekniikat.

Opistolla toimii iltaisin vapaa-ajanohjaaja, joka auttaa opiskelijoita toimimaan yhteisöllisesti innostamalla heitä peleihin ja muuhun liikuntaan, keräämällä osallistujia lukupiireihin ja kokoa-malla erilaisia vertaisryhmiä. Mukana vapaa-ajan toiminnassa on myös opiskelijakunnan ohjaava opettaja, joka tuo esille niitä opistoyhteisön ideoita, joiden toteuttaminen tukee oppimista, kasvattaa itsetuntemusta ja vastuullisuutta sekä luo kaikille turvallisen ja mielekkään oppimis- ja asuinympäristön.