OK

ARVIOINTIMikäli opiskelija haluaa suorittaa jonkin kurssin itsenäisesti, on siitä aina saatava ao. aineen opettajan suostumus etukäteen. Itsenäisesti suoritettavasta kurssista on aina saatava hyväksytty arvosana.

Kun opiskelijalla on hyvät valmiudet jonkin kurssin suorittamiseen osallistumatta opetukseen, voi hän anoa tenttimisoikeutta aineen opettajalta. Tenttimisoikeutta anotaan kirjallisesti kaavakkeella, jonka saa toimistosta. Kurssikoe on näissä tapauksissa laajempi. Tenttiin voi osallistua asianomaisen kurssin kurssikoepäivänä tai yleisenä tenttipäivänä. Tentittävästä kurssista on aina saatava vähintään arvosana 5, ennen kuin se merkitään suoritukseksi.

Kurssisuoritus katsotaan hylätyksi, mikäli opiskelija on poissa kurssilta yli 6 oppituntia. Tämä tuntimäärä sisältää normaalit sairastumiset ja muut esteet, joten lääkärintodistuksia ei tarvitse esittää. Opiskelijan tulee kuitenkin huomioida poissaolojen mahdollinen vaikutus kurssiarvosanaan.

Mikäli opiskelija on poissa yli 50 oppituntia lukukaudessa, hän saa kirjallisen varoituksen. Mikäli poissaoloja on yli 100 oppituntia lukukaudessa, katsotaan opinnot keskeytyneiksi. Tällöin opiskelija menettää opiskelu- ja asuntolapaikkansa ja keskeytymisestä ilmoitetaan KELA:an.

Opiskelijat tekevät ryhmänohjaajan opastuksella henkilökohtaiset opintosuunnitelmat, joiden edistymistä ryhmänohjaaja seuraa ja järjestää jakson päättymisen jälkeen tarpeen mukaan henkilökohtaisia neuvonpitoja.


Jokainen kurssi arvostellaan erikseen, yleensä asteikolla 4 - 10. Arvosana 4 tarkoittaa hylättyä, arvosana 5 välttäviä tietoja ja taitoja, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia. Osa kursseista arvioidaan asteikolla suoritettu (S) tai hylätty (H). Kaikkien tällaisten kurssien perään on opetussuunnitelmaan merkitty (S/H). Kaikkia arviointeja voidaan täydentää kirjallisilla tai suullisilla arvioinneilla.

Mikäli kurssi keskeytyy, se näkyy rekisterissä merkintänä K. Kurssin keskeytymisen syynä voi olla puuttuva kurssikoe tai muun kurssin suorittamisen kannalta olennaisen näytön puuttuminen. Oppiaineessa voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien joukossa seuraavasti:

1-2 kurssia - hylättyjä 0
3-5 kurssia - hylättyjä 1
6-8 kurssia - hylättyjä 2
9 kurssia tai enemmän - hylättyjä 3