topbar

OSAAN! Maaseudun nuorten osaamisen ja elämänhallinnan edistäminen monitoimijaisen koulutuksen avulla

1.2.2018-31.7.2020

Itä Hämeen opiston on yhteistyökumppanina Sysmän, Hartolan ja Joutsan kuntien alueilla toteutettavassa yhdistysten, kuntien ja muiden nuorisotoimijoiden yhteisessä nuorisohankkeessa. Hankkeen tarkoitus on kehittää maaseudun nuorten työmarkkinavalmiuksia, elämänhallintaa ja osallisuutta. Hankkeessa tarjotaan perusopetuksen kerhojen, lukion kurssien ja nuorten työpajojen kautta alueen nuorille yhdistysten tuottamia koulutuspaketteja, jotka suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa. Koulutuspaketeista rakennetaan monitoimijainen koulutusmalli, joka on siirrettävissä myös muihin maaseutukuntiin. Hanketta hallinnoi Sysmän 4H-yhdistys.

 

 

KARATE-hanke 2016-2017, yleissivistävän koulutuksen kansainvälistyminen, kansainvälistymisen kehittämishanke

Opetushallitus myönsi vuonna 2016 päätöksellään kolmelle vapaan sivistystyön oppilaitokselle jaettavaksi peruskoulujen ja lukioiden kansainvälistämiseen valtionavustusta. KARATE-hanke nimekseen saaneen yhteistyöhankkeen pääkoordinaattorina toimii Karkun evankelinen opisto ja osatoteuttajina Itä-Hämeen opisto ja Raudaskylän evankelinen opisto.

Hankkeen pääpaino on globaalikasvatuksessa, kestävässä kehityksessä ja kansalaisvaikuttamisessa. Oppilaitostason tavoitteet pyrkivät muuttamaan koulun toimintakulttuuria ja asenneilmapiiriä, tukemaan yhdessä tekemistä sekä arvostamaan kansainvälisyyttä ja erilaisuutta. Yhdenvertaisuusperiaatteen edistäminen on luonteva osa hanketta.

Itä-Hämeen opisto päätti tammikuussa 2017 hankerahan käytöstä maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen kehittämiseen paikallistasolla. Sen tuli pohjata aiemmin toteutetun kielikoulutuksen myötä esiin nousseisiin kehittämistarpeisiin ja valmiuteen toteuttaa koulutusta tarvittaessa persiaa/daria äidinkielinään puhuvalle kohderyhmälle.

Hankerahalla aloitettiin Suomen kieli ja –kulttuuri –maahanmuuttajalinjan opinto-oppaan päivitys suomen ja darin kielillä sekä suomen kielen matalan kynnyksen etäkurssimallin suunnittelu turvapaikanhakijoille.

Vapaan sivistystyön oppilaitos haluaa yleisen kansanopistoaatteen mukaisesti avartaa maailmankuvaa, tukea kansainvälisyyttä ja korostaa moniarvoisuutta sekä yhdenvertaisuutta. Se päätti ottaa menetelmävalikoimiinsa mukaan yhden tavan tukea turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kotoutumista aikana, joissa tämänkaltainen valmius on nykytilanteessa tarpeen.